جدیدترین اخبار واصله از زندان مرکزی اورومیه حاکی از آن است که 3 تن از زندانیان سیاسی صبح روز دوشنبه از سوی نگهبانان به مکان نامعلومی منتقل شده اند. در این میان تنها نام علی احمد سلیمان اهل جنوب کردستان که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) به 5 سال حبس محکوم شده، در دست است. گمان می رود این 3 تن به اطلاعات منتقل شده و هم اکنون تحت شکنجه باشند.