دادستان شهر خوی ولی الله حاج قلی زاده یکشنبه شب در مقابل منزل خود از سوی افراد ناشناسی به ضرب گلوله ترور شد. او که پیش از این چندین بار مورد تهدید قرار گرفته بود، ساعت 21:16 یکشنبه شب از سوی افراد مسلح کشته شد. گفتنی است ولی الله حاج قلی زاده شاکی پرونده و از اصلی ترین بانیان اعدام شهیدان حسن حکمت دمیر (عگید) و فصیح یاسمنی بوده است. وی همچنین در صدور احکام سنگین و تبعید فعالان کورد دست داشته است.