X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

                                                                                             نیکرووز کوردستانی

ئایاکوو کاتی ئه وه نه هاتووه بینه وه به خومانا؟

ئایاکوو ماتلی ئه وه ین بزووتنه وه ی سه وز،سفره ی ئازادی له به ر ده ممان پان بکاته وه؟

ئایاکوو به ته ماین سه ربازی ئه مریکی و پاپانوئییل دیموکراسیمان به خه لات بو بینن؟

ئایاکوو نه تان دی که سه وزه کانی ئیران هیچ شتیکیان سه باره ت به فه سیح نه گو به لام له سیداره ئانی پینج قاچاحچی تریاکییان مه حکووم کرد؟

ئایاکوو هاواری"جمهووری ئیرانی" راتان ناچله کینیت؟

تا که ی دووبه ره کی؟

تا که ی به گژ به گژ یه کتردا هاتن؟

تا که ی سانسوری به ره یه کی کوردستانی؟

تا که ی؟تا که ی؟تا که ی

ئیدی به سه

له ماوه ی چه ند مانگی پیشوو(له هه لبژاردنه کانی ئیران تا ئیستا) شاهیدی ئه وه بووین که حیزبه کوردستانییه کان نه یانتوانیوه به شیوه یه کی کاریگه ر له و هه له میژوییه که لک وه ربگرن و به دارژانی پیلانیکی هاوبه ش، هیژمونیای خویان پیناسه بکه ن و به دروست کردنی بنه ماکه کانی قودره ت(POWER) و کارتیکردن(STATUS) به رژه وه ندییه کانی نه ته وه یی کورد به ره و ئاستی ئیجرایی کردن و به ئاکام گه یاندن ببه ن.

له حالیکدا که ئه بوا ریبه رانی پارته کوردستانییه کان هه موو توانای خویان به کار بهینن بو ئیستاندارد کردنی خواسته کانی کورد له روژهه لاتی کوردستان، پروسه دانان بو چونییه تی به شداری کردنی نه ته وه له بزووتنه وه ی ئیرانی به بی ون بوونی خواسته سه ره کییه کانی کورد و کوردستان،دارشتنی به رنامه بو داهاتووی کورد و....هه موو روژیک ده وینین که جه ماعه تیک له دوستانی حیزبی ئیمه له پارته جوربه جورخ کانی روژهه لات،قه له میان کردووته چه کی ته خریبی یه کتر و هه ریه که به بیانووییه ک،هاوسه نگه ر و برای دوینیی خوی ئه داته به ر شالاوی قسه و بیحورمه تی وسووکایه تی پیکردن و...

روژیک کاک موسته فا هیجری ئه که ویته به ر تیغی قه له م|،روزی دواتر کاک خالید عه زیزی،هه وته ی داهاتوو کاک عه بدولله موهته دی و روژی دواتری کاک عومه ر ئیلخانیزاده و ئه مجار کاک حسه ین یه زدانپه نا و ئه م سیاسیکار و ئه و رووناکبیر و هه تا دیسانه وه ده ور ده داته وه.

ئه مه له حالیکدایه که چه رخی میژوو به توندی ده گه ریت و به ره و داهاتوو ده روات به لام ئیمه ی کورد وه ک هه میشه ی میؤوومان خه ریک شه ره گه ره کین و به زاندانی یه کتر به شیوه ی ناجوامیرانه ی به بزووتنه وه و خه باتی کوردستانی ده زانین.

سه یر تر ئه وه یه که کاتیک باسی پیکهینانی به ره یه کی کوردستانیش دیته پیشی به بیانوی "یوتوپیایی بوون" و"هاوشیوه یی له گه ل نازیسم" و " نا واقیع گه رایی"، خومانی لی گیل ده که ین و ته نانه ت دوای دوو سی روژ له سه ر مالپه ره کان لایده به ین مه بادا ببیته پلانیکی سه ره تایی بو یه کگرتن و ده ستی ئیمه له "قه له می براکوژی" کوتا بکات.

له حالیکدا که باشترین هه ل بو نه ته وه ی کورد ره خساوه به هیزیکی بی وینه ده ست بداته کارکردن بو به رژه وه ندی نه ته وه یی و به رنامه و پروگرام به رهه م بینیت، به پیی به رنامه یه کی خومالی حه ره که تی خوی ده ست پی بکات،بو هه ر قوناغیک، سازوکار دابنیت وهه موو خواسته کانی خوی ئیستاندارد بکاته وه، فارس وتنی"هنوز اندر غم یک کوچه ایم" و روژ نییه مالپه ره کانمان به قسه و تومه ت و ناروه وا کوتن به یه کتر ئالووده نه که ین.

له حالیکدا میژوو دیسانه وه رووی خوشی به نه ته وه ی کورد نیشان داوه و پوتانسییه له کانی نیوخویی و حیزبی و نیونه ته وه یی، له هه موو قوناغیکی میژویی تر له بارترن،ته نیا شته یه ک که به مشکیشمان دا نایه ت،دارژاندن و پیناسه کردنی ریگای خوناساندن، پلان دارشتن و به رنامه یه کی هاوده نگییه که پیموایه که س که وه رگیش بو ورد ناکات.

میژوو ئه گه رچی له جیگای خویا درگا ده کاته وه بو مروف و نه ته وه کان به لام به نیسبه ت ئه و که سانه ی که له فورسه ته کانیش که لک وه رناگرن، به وپه ری بیروحمی هه لسوکه وت ده کات.ئه و نه ته وه ی که  نه زان بیت یان خوی له نه زانی بدات تا له به رپرسایه تی ره ها ببیت، ئه بی گه وره ترین تاوان بداته وه که ئه وه نییه مه گه ر دریژه پیدانی"ژیر ده سه لات بوون" و....

میژوو له دواروژدا ناپرسیت ئیمه دیموکراتی بووین یان کومه له یی یان په ژاکی و پ.ک.ک و یان سه ر به م بال و یان ئه و ئایدولوژیا.میژوو لیمان ده پرسیت وه ک کورد چیت کرد؟وه ک کورد چونت کرد؟ له ده رفه ته کان چوانوچون که لکت وه رگرت و هه زاران پرسیاری تر.جا ئه و کات ئه بی من بیم و میژووی "نه ته وه مردوو" بو منداله که م و نه وه که م بگیرمه وه و بلیم "روژیک بوو، ئه و روژه ی تر هه رگیز نه بوو و نه هاته دی" و "قالاوه کای گه یشته لووتکه" به لام هه لوی پر ئیدیعای کورد"هه رگیز نه گه یه ئامانج و به م جوره بوو که بال بال کردن و په رته وازه یی و ناهوشیاری میژویی، کوردی به ره و پاکو بوون له نه خشه کان برد.

به وردی سه یر که ن بزانن نه ته وه ی کورد و خاکی کوردستان له 400سال پیشتر تا ئیستا چه نده چوونه ته ئاو و چون روژ له گه ل روژ، پانتایی کوردستان، به رته سک بووه و چه نده ها کورد ئیستا به زمانی فارسی و عه ره بی و تورکی قسان ده که ن و ته نانه ت هه ر خوشیان به کورد نازانن.ئیدی به سه ئیدی به سه